Fysiikan ja kemian opetuksen kokeellisuuden turvaaminen

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry on saanut huolestuttavia viestejä fysiikan ja kemian ryhmäkokojen kohtuuttomasta kasvamisesta. Ryhmäkokojen kasvun tiedetään johtaneen kokeellisuuden vähenemiseen opetuksessa opettajien kokiessa mahdottomaksi ohjata työskentelyä ja ylläpitää riittävää työturvallisuutta. Tämä vaarantaa Opetushallituksen asettaman opetussuunnitelman perusteiden toteutumiseen.

Oppilaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön on lakisääteinen ja asettaa velvoitteita koulutuksen järjestäjälle. Lisäksi opetus tulee järjestää opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Alla muutamia otteita opetussuunnitelman perusteista 2014:

kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. (Opetussuunnitelman perusteet 2014: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1))

Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat luonnosta ja teknologisesta ympäristöstä tehdyt havainnot ja tutkimukset. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden omaksumisessa ja ymmärtämisessä, tutkimisen taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa. Tutkimusten tekeminen kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita fysiikan opiskeluun.

Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja tutkiminen. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden sisäistämisessä, tutkimisen taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa. Tutkimusten tekeminen kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita kemian opiskeluun.

Tutkimisen taidot: sekä fysiikan että kemian opetuksen tavoitteissa korostuvat tutkiminen ja havainnointi:

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti.

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia.


Päättöarvioinnin kriteerit hyvän osaamisen arvosanalle 8 oppimäärän päättyessä edellyttävät myös tutkimisen taitojen arviointia. Jos opetuksessa ei ole voitu toteuttaa riittävästi kokeellisuutta, ei opettaja voi arvioida tavoitteiden toteutumista. Lisäksi oppilaiden yhdenvertaisuus ja oikeusturva kokeellisuuden suhteen jatko-opintoja ajatellen vaarantuvat.

Työturvallisuuslakia (738/2002) sovelletaan opettajan kaikkeen työhön, mutta myös oppilaan kokeelliseen työskentelyyn. MAOL ry:n kannanotossa 11.4.2016 Opens internal link in current windowFYSIIKAN JA KEMIAN RYHMÄKOOT PERUSKOULUSSA JA LUKIOSSA valotetaan tarkemmin, mitä työturvallisuuslain määräyksiä tulee erityisesti huomioida ja noudattaa kokeellisen opetuksen järjestämisessä.

Rehtorilla on erityinen vastuu kokeellisuuden järjestelyistä koskien myös tilojen ja välineiden asianmukaisuutta ja kuntoa sekä työturvallisuutta. Opettaja vastaa opetuksen käytännön toteuttamisesta ja työturvallisuudesta. Rehtori ja opettaja kuormittuvat kohtuuttomasti työturvallisuuslain vastaisesti, jos koulutuksen järjestäjän taloudelliset ja toiminnalliset voimavarat estävät heitä noudattamasta opetussuunnitelman perusteita ja työturvallisuusmääräyksiä. Kokeellisuuden minimoiminen ei ole oppilaan eikä maamme tulevaisuuden edun mukaista.Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

Leena Mannila                                                 Timo Järvenpää
puheenjohtaja                                                edunvalvontatoimikunnan pj
leena.mannila@maol.fi                                     timo.jarvenpaa@maol.fi

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160